Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Průvodce podporou COVID

19 srpna, 2020

Za účelem pomoci firmám a ekonomice České republiky postižené světovou pandemií koronaviru COVID-19, podporuje Vláda a další složky veřejného sektoru postižené oblasti hospodářství formou podpor s dovětkem „COVID“. Průvodce Vám představí přehledně a jednoduše všechny doposud vydané podpory. Najdete mezi nimi například: COVID Kultura, COVID Nájemné, COVID Lázně, COVID Plus, COVID Sport, COVID Expanze, COVID Praha, záruční programy COVID I až III a další.

1. COVID Kultura

Hlavním cílem programu COVID – Kultura je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady nouzového stavu. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury spustilo elektronický informační systém, přes který lze žádosti kompletně podávat.

Program je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020, ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020, jež byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 8. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 9. 2020

Žádost podejte na adrese: https://kultura.mpo.cz

Více na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podavani-zadosti-o-podporu-z-programu-covid-_-kultura-spusteno—256320/

2. COVID Ubytování

Program COVID – Ubytování je zaměřen na česká ubytovací zařízení. Stát jim přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena. Žádosti se budou podávat on-line, zpracovávat je bude Státní fond podpory investic a výzva by měla být vyhlášena v srpnu. Rozhodné období pro podporu tohoto odvětví cestovního ruchu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020, tj. 72 dní. Jedná se o dobu, po kterou byla zařízení uzavřena z důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 9. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2020

Žádost podejte na adrese: https://zadosti.sfpi.cz/

Více na: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-zelenou-stat-prispeje-ubytov

3. COVID Nájemné

Speciální dotační program COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro jednoho žadatele.

Oprávněným žadatelem je nájemce, který: je podnikatelem, užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví a v důsledku mimořádných opatření mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Podmínky v nestátním podniku:

 • Poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % nájemného.
 • Uhrazení alespoň 50 % nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.
 • Výše podpory činí 50 % nájemného.

Podmínky ve státním podniku:

 • Jedná se o nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je tato provozovna situována, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného).
 • Uhrazení alespoň 80 % nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.
 • Výše podpory činí 80 % nájemného.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 6. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2020

Žádost podejte na adrese: https://najemne.mpo.cz

Více na: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/6/Vyzva_COVID-Najemne_final_18-6.pdf

4. COVID Lázně

Program COVID – Lázně pomůže lázeňským městům i občanům ČR. Na podporu českých lázeňských měst půjde jedna miliarda korun, a to formou voucherů nebo poukazů ve výši 4 000 Kč na osobu. Jedinou podmínkou je strávit v lázeňském zařízení minimálně šest nocí a absolvovat alespoň pět procedur. Půjde o přímou slevu lidem a významnou pomoc lázním. Zájemci od 1. 7. naleznou voucher na webu www.kudyznudy.cz. Ten si vytisknou a předloží v lázních, nebo jim voucher vytisknou lázně přímo na místě.

Sleva je 4 000 Kč na dospělou osobu, která má trvalý pobyt v ČR a je součástí našeho systému zdravotního pojištění. Určená částka pro COVID – Lázně je 1 mld. Kč. Bude tak možné za tuto výši alokace vystavit max. 250.000 voucherů. Cílem dotačního titulu je částečně nahradit výpadek zahraniční klientely, která představovala až 44 % klientů českých lázní.

Více na: https://mmr.cz/getattachment/f79fc806-04f6-420f-8d9f-0275c785169b/2020_COVID_lazne-Informace-pro-lazenska-zarizeni.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf

5. COVID Plus

Tuzemským exportérům a firmám pomohou záruky „COVID plus“. Cílem je pomoci exportním podnikům a posílení likvidity exportně orientovaných podniků zasažených krizí kvůli koronaviru. Financování je podpořeno zárukou státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP), za závazky splacení úvěrové jistiny financující bance.

Podmínka programu spočívá zejména v tom, že podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u žadatele dosahovat minimálně jedné pětiny za rok 2019. Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Na úvěr z programu COVID Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března.

Žádost, podmínky a manuál programu na adrese: https://eol.egap.cz/Covid

6. COVID Sport

Program s názvem COVID-Sport půjde na pomoc sportovním organizacím s rozpočtem jedna miliarda korun. Pomoc je rozdělena do tří kategorií – první je pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení, které jsou postiženy negativními dopady nouzového stavu spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.

Do druhé kategorie spadají sportovní organizace organizující či spoluorganizující sportovní akci, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.

Třetí kategorie je určena pro sportovní organizace, které musely uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.

O dotace je možné podávat žádost také prostřednictvím webových stránek agenturasport.cz.

Datum zahájení příjmů žádostí: 15. 6. 2020 od 13:00

Datum ukončení příjmů žádostí: 31. 8. 2020 do 23:59

Žádost podejte na adrese https://covidsport.cz/

Více na: https://www.agenturasport.cz/wp-content/uploads/2020/06/Vyzva_Covid_sport_final.pdf

7. COVID Expanze

Program EXPANZE – záruky usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k provozním a investičním úvěrům od komerčních bank. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Program je určen pro malé a střední podnikatele podnikající v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2023

Od 1. 4. 2020 mohou nově žádat rodinné podniky dle osvědčení vydané Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a zveřejnění daného podnikatelského subjektu v oficiálním seznamu rodinných firem na portálu MPO.

Více na: https://www.cmzrb.cz/soubor/vyzva-covid-ii/

8. COVID Písek

Podporu z programu „Dotace COVID Písek“ může čerpat podnikatel s provozovnou na území města Písek nebo se sídlem na území města Písek bez provozovny jinde na území ČR s počtem 0 až 10 zaměstnanců a jehož tržby od počátku nouzového stavu do 31. 3. 2020 prokazatelně poklesly o 50 a více procent. Primárním klíčem pro získání této podpory je pokles tržeb ve sledovaném období.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 6. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2020 – UKONČENO

Vzor žádosti zde: www.mesto-pisek.cz

Více na: https://www.mesto-pisek.cz/dotacni-program-podpora-podnikatelu-covid-pisek/ds-1637/archiv=0&p1=33040

9. COVID Praha

Záruční program COVID Praha usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce COVID-19. Program připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s hlavním městem Praha, je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy. Jelikož programy COVID I a II byly financovány ze strukturálních fondů EU, nebylo možné je čerpat na území Prahy. Tento program tak doplňuje předchozí podpory.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 4. 2020.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2020 nebo ke dni, kdy bude vyčerpán fond ve výši 1,5 mld. Kč.

Formulář žádosti o podporu: ZDE

Návod na podání žádosti: ZDE

Více na: https://www.cmzrb.cz/soubor/vyzva-covid-praha/

10. COVID III

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující komerční bance klienta.

Program je možné použít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. O podporu žádáte u komerční banky, která má uzavřenou oboustrannou smlouvu s ČMZRB.

Seznam bank v rámci programu COVID III:
 • Air Bank, a.s.
 • Banka Creditas, a.s.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Equa bank, a.s.
 • Expobank CZ, a.s.
 • Fio banka, a.s.
 • J&T Banka, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Moneta Money Bank, a.s.
 • NEY spořitelní družstvo
 • Oberbank AG
 • PPF banka, a.s.
 • Raiffiesenbank, a.s.
 • Sberbank CZ, a.s.
 • Trinity Bank, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2020

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2024

Více na: https://www.cmzrb.cz/soubor/program-covid-iii

11. COVID I a II

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo v reakci na vládní opatření k pandemii koronaviru program s názvem Úvěr COVID, který měl za cíl usnadnit přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům. K programu poskytovala záruku Českomoravská záruční a rozvojová banka. Program COVID II financován ze strukturálních fondů EU navázal na předchozí COVID I.

První kolo příjmu žádostí o Úvěr COVID v záručním programu COVID II bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin. O firemní úvěr se zárukou ČMZRB je možné nyní zažádat u Vaší banky v programu COVID III.
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.