Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

14 dubna, 2020

Jedná se o manuál pro zaměstnavatele, obsahující lhůty, podmínky a postup, jak mají zaměstnavatelé postupovat v současné situaci, při žádosti o příspěvek na mzdy svých zaměstnanců.

Níže pro Vás uvádíme nejdůležitější informace, které jsou pro vás a vaše zaměstnance v tuto chvílí nejpodstatnější. Celé znění programu Antivirus můžete nalézt na odkazu připojeném na závěr tohoto dokumentu.

Program Antivirus

Lhůty programu:

 • období uznatelnosti nákladů je stanoveno za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020,
 • příjem žádostí začal 6. 4. 2020.

Účel příspěvku:

 • krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívající ve vyplacené náhradě mzdy,
 • podporu z programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé v mzdové sféře, u kterých je alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru a s účastí na nemocenském a důchodovém pojištění.

Příspěvek na mzdu nenáleží:

 • na úhradu náhrad platů státních zaměstnanců, zaměstnanců územního samosprávního celku, státního fondu, příspěvkových organizací (dle § 109 odst. 3 zákoníku práce, dále „ZP“),
 • na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce nebo dohod o provedení pracovní činnosti (§ 75 a §76 zákoníku práce),
 • v případě, že dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl pracovní poměr zaměstnance ukončen,
 • za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od Úřadu práce ČR,
 • v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty,
 • žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení.

Agenturní práce

 • Agenturní práce mohou vstoupit do programu Antivirus za podmínky, je-li zaměstnavatel agenturou práce podl § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, a pracovní poměr musel být uzavřen před datem vyhlášení nouzového stavu v ČR (12. 3. 2020).

Stanovení příslušné překážky v práci

 • Za správnost stanovení příslušné překážky v práci je zodpovědný zaměstnavatel,
 • případné chybné stanovení překážky v práci však není porušením dohody o poskytnutí příspěvku a nemá návaznost na jeho případné placení.

Režimy programu Antivirus

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajskými hygienickými stanicemi, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů. Konkrétní režimy jsou dále blíže popsány v tabulkovém shrnutí.

1) Nařízení karantény zaměstnancům
Zaměstnanec nepracuje z důvodu, že mu byla nařízena karanténa. Jedná se o důležitou osobní překážku v práci podle § 191 ZP, přičemž zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání karantény náhrada mzdy podle § 192 ZP.

Za karanténu je rovněž považováno:

 1. izolace podle § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě § 347 odst. 4 ZP,
 2. eNeschopenka v případě, že v poli „profese“ je vyznačeno slovo „karanténa“.
  K administrativnímu postupu při vydávání eNeschopenek za účelem nařízení karantény viz informace ČSSZ.

2) Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví
Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nebo na základě mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19, nařízeno uzavření či omezení provozu.

V takovémto případě, kdy zaměstnavatel musel uzavřít nebo omezit provoz (činnost) z důvodu vyšší moci spočívající v přímém zákazu takovéto činnosti, se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZP náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance.

Způsoby výpočtu průměrného výdělku zaměstnance upravuje část třináctá, hlava XVIII ZP. Viz Příručka pro personální agendu a odměňování.

Ke zorientování o zákazech podnikatelských činností lze rovněž využít přehled zpracovaný ministerstvem průmyslu a obchodu, dostupný zde.

Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, tj. v době, za níž bude zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku.

3) Výše příspěvku v režimu A

Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto částek.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Režim B: Související hospodářské potíže

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19.

Jedná se o případy, kdy vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, dle části osmé, hlavy III zákoníku práce. Příčinou vzniku těchto překážek je současně epidemiologická situace a související opatření k zamezení šíření nákazy jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Z pohledu Zákoníku práce se jedná o případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci,

 1. jelikož v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová část jeho zaměstnanců (například z důvodu karantény, nemoci, péče o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání, včetně cizinců).
  V tomto případě se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 2. a je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky (například suroviny, polotovary, služby) anebo se významně omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných službách.
  V případě, kdy chybí vstupy, se jedná o tzv. prostoj, tj. o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 písm. a) ZP, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % jeho průměrného výdělku.
  V případě omezení odbytu se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost, podle § 209 ZP, kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku. K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody s odborovou organizací. V případě, že odborová organizace není ve společnosti zřízena, má zaměstnavatel povinnost vydat vnitřní předpis, informující zaměstnance o Nařízení o částečné nezaměstnanosti.

Způsoby výpočtu průměrného výdělku viz Příručka pro personální agendu a odměňování.

Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány!

Výše příspěvku v režimu B

Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.

 • Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 60 % součtu těchto částek.

Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000 Kč.

Postup při administraci

 • Veškeré úkony budou prováděné online přes webové aplikace, datové schránky, případně e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání nebude akceptován,
 • vyžadované doklady, které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace, jsou uvedeny v tabulce na konci dokumentu.

Krok 0: Vznik překážky v práci

Zaměstnavatel nemůže z důvodů uvedených výše v části Režim A a Režim B, svým zaměstnancům přidělovat práci.

Krok 1: Podání žádosti

 1. Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz najde i na webových stránkách uradprace.cz.
 2. Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště ÚP ČR místně příslušné dle svého sídla.
 3. Povinnou součástí žádosti je:
  • doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude Úřad práce ČR zasílat finanční prostředky,
  • doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě),
   • zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jménem žadatele nebo nebyla-li již v minulosti předložena ÚP ČR.

Krok 2: Uzavření dohody

 1. Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána ÚP ČR. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele. Tímto se nezakládá Úřadu práce ČR povinnost dohodu rovněž podepsat.
 2. Pokud by ÚP ČR zjistil po doručení chybu, žadateli zašle informaci o stornu žádosti a specifikaci chyby. Žadatel provede korekci a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně.
 3. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Krok 3: Vyúčtování náhrad mezd

 1. Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 2. Poté předloží Úřadu práce ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 3. Na každý režim (Režim A; Režim B) programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, spolu s odvody, a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 4. Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ jak pro režim A, tak pro režim B, je dostupný ve webové aplikaci. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).

Krok 4: Poskytnutí příspěvku

 1. Po obdržení vyúčtování zašle Úřad práce ČR elektronicky dotaz ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele.
 2. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele.
 3. Příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele.
 4. V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými ČSSZ vyzve ÚP ČR žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů.
Celý dokument Cílený Program podpory zaměstnanosti Antivirus, naleznete na tomto odkazu.
Fáze Vyžadované doklady
Žádost/ dohoda Automatická kontrola

 • identifikační údaje,
 • oprávněnost osoby k zastupování zaměstnavatele.

Zaměstnavatel doloží

 • doklad o bankovním účtu,
 • případně plnou moc k zastupování.
Vyúčtování Automatická kontrola

 • existence pracovně právního vztahu.

Čestné prohlášení

 • vyplacených náhradách a provedených odvodech,
 • existence vzniku překážky v práci a době jejího trvání,
 • čestné prohlášení, že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty,
 • čestné prohlášení je součástí vyúčtování, ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) automaticky zaměstnavatel podepisuje čestné prohlášení.

Zaměstnavatel ve vyúčtování uvede v případě režimu A příslušné krizové opatření (usnesení vlády), resp. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz či omezit jeho činnost. Zaměstnavatel uvede pouze číslo příslušného usnesení nebo číslo jednací příslušného dokumentu.

Kontrola (následná) ÚP ČR ve spolupráci se SUIP (Státní úřad inspekce práce) bude dbát na důslednou průběžnou, ale zejména následnou kontrolu.

Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména

 • pracovní smlouvy,
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se ZP,
 • nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě,
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se ZP,
 • výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,
 • v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) ZP) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 ZP) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele.

Kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů bude provádět SUIP.
Kontrola bude prováděna následně, v případně důvodných pochybností však ÚP ČR ve spolupráci se SUIP provede průběžnou kontrolu.
Kontrolní činnost bude navázána na vrácení příspěvku, konkrétní důvody vedoucí k povinnosti vrátit příspěvek budou sjednány v dohodě.

Autorem příspěvku je společnost LANDMARK HOLDING a.s.

Info linka: +420 246 030 119
e-mail: info@landmark.cz
web: www.landmark.cz

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.