Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Příručka podnikatele v druhé vlně

17 listopadu, 2020

Podnikání a chod firem je opět významně limitován rozvojen tzv. druhé vlny epidemie koronaviru v České republice. Po vyhlášení nouzového stavu 5. října 2020 začala vláda opět spouštět a prodlužovat již známé finanční a daňové podpory postiženým firmám a jejich zaměstnancům. Prohlédněte si, které podpory pomohou překlnout další těžké období právě vám.

1. Kompenzační bonus pro podnikatele

Kompenzační bonus pro podnikatele je přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a  také lidi pracující na DPČ a DPP.  Bonus 500 Kč si mohou nárokovat žadatelé za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v období od 5. října do 21. listopadu 2020, tedy maximálně za 48 dní. Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi.

Vedle přímo zasažených provozovatelů je tato pomoc mířena i na činnosti přímo související. Jedná se o OSVČ a společníky malých s.r.o., kteří jsou v přímé symbióze se zavřenými obory ekonomiky, kteří nemohou své příjmy snadno nahradit. Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby nebo vykonávat činnost o nejméně 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020).

Žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí: např. z programů Covid – Kultura, Covid – Sport či Ošetřovné pro OSVČ II.

Dotace: 500 Kč/den

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 11. 2020 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: dva měsíce po skončení bonusového období

Rozhodné období: od 5. října do 4. listopadu a od 5. listopadu do 21. listopadu 2020

Žádost podejte online na adrese: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/

Žádat můžete také osobně na finančním úřadě či datovou schránku, ale také e-mailem nebo písemně poštou vypněním formuláře pro tisk.

Více k programu na: www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy…

2. Ošetřovné pro OSVČ

Cílem programu je zmírnění negativních dopadů způsobených šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti nebo osoby závislé (alespoň v I. stupni – lehká závislost) na péči druhé osoby, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

O podporu může žádat OSVČ na hlavní činnost, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě, které nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR a je mladší 10 let,
 • předškolní dítě, které nemůže navštěvovat školské zařízení z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení v souvislosti s šířením infekce,
 • nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) z důvodu uzavření školy na základě usnesení vlády ČR,
 • osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče na základě usnesení vlády ČR.

Příjemcem dotace nemůže být:

 • společník veřejné obchodní společnosti,
 • komplementář komanditní společnosti,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace,

pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost. O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte v domácí péči. Dotaci také nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí. Výjimku dále tvoří dny 29. a 30. 10 2020, za které ošetřovné nenáleží.

Podání žádosti osobně není umožňěno z hygienických důvodů. Upřednostněny jsou žádosti podané datovou schránkou a online fomulářem.  Formulář je možné také vytisknout a zaslat na uvedenou adresu Ministerstva průmyslu a obchodu. Při podání žádosti nebude vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení, to bude vyžadováno v odůvodněných případech až výzvou zaslanou žadateli.

Dotace: 400 Kč/den

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.

Rozhodné období: od 14. října do 31. října 2020

Žádost podejte na adrese: https://osetrovne.mpo.cz/info/

Více k programu na: www.mpo.cz/cz/podnikani/…

3. Antivirus – podpora zaměstnanosti

Už od konce března funguje program Antivirus. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje firmám vyplacené prostředky na mzdy a platy. Opatření pomáhá zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nemusejí sahat k propouštění. Vláda se rozhodla program prodloužit a upravit. Vznikly tak hned čtyři varianty programu: Antivirus A, A Plus, B a C.

O podpory může žádat postižený zaměstnavatel pouze za podmínek, že:

 • striktně dodržuje zákoník práce,
 • zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě,
 • jeho činnost se nachází v podnikové sféře,
 • zaměstnanec se účastní se nemocenského a důchodového pojištění,
 • vyplatil mzdu a odvedl odvody.

Antivirus A Plus a Antivirus A

Antivirus A Plus týká se zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovým opatřeními.

Jedná se o příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele nebo významného omezení. Významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka, respektive provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen. Antivirus A Plus je možné čerpat i na náhrady mzdy vyplacené za měsíc říjen 2020 a následující měsíce. Maximální vyplacená částka činí 50 000 Kč/měsíc/zaměstnance.

Antivirus A je rovněž určen pro zaměstnavatele, kteří museli z rozhodnutí státu uzavřít (či významně omezit) své provozy, pakliže nevyužijí nebo nemohou využít Antivirus A Plus.

Příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % z vyplacené mzdy včetně odvodů těch zaměstnanců, kteří se ocitli v karanténě. Tento režim je možné využívat již od měsíce března 2020 do konce roku 2020. Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Antivirus B

Antivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru. Příspěvek bude zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Konkrétní překážky jsou následující:

 • Nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

Antivirus C

V rámci tohoto režimu je zaměstnavatelům odpuštěna část sociálního pojištění, kterou je za zaměstnance povinen odvádět zaměstnavatel. Odpuštěná výše pojistného tedy činí 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců. Období, za které zaměstnavatelé nemusejí platit pojistné na sociální zabezpečení, je červen, červenec a srpen. Týká se firem do 50 zaměstnanců.

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu A a B: do konce konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období.

Rozhodné období pro A a B: do 31. 12. 2020

Žádost podejte na adrese: https://antivirus.mpsv.cz/

Více k programu na: https://www.mpsv.cz/antivirus

4. Záruční programy pro firmy

Českomoravská záruční a rozvojová banka podporuje podnikatele do 500 zaměstnanců prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.Zaručovaný úvěr je možné použít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Poskytování záruk podnikatelům z programu COVID III se prodlouží nejméně do poloviny příštího roku. Plnění ze záruk bude možné uplatnit až 6 let od sjednání úvěru. ČMZRB nabízí záruky:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
 • do maximální výše zaručovaného úvěru 50 mil. Kč,
 • s dobou ručení max. 3 roky.

Datum ukončení příjmu žádostí: min. do poloviny roku 2021

Žádost podejte: u kterékoliv banky ze Seznamu spolupracujících institucí

Více k programu na: www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

5. Velký liberační daňový balíček a EET

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Velký liberační balíček má pomoci podnikatelům, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností.

1. Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána.

Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH do konce roku a prominuty zálohy na daň z příjmu a daň silniční. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem.

2. Institut zpětného uplatnění daňové ztráty.

Pokud poplatník již dnes očekává za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2018 a 2019  nebo vayužít jako odečitatelnou položku následujících 5 let.

Příklad:
Společnost s.r.o. za rok 2020 vykázala daňovou ztrátu ve výši 1 000 000 Kč. V roce 2018 a 2019 však dosáhla kladného daňového základu.

Společnost může podat dodatečná daňová přiznání za zdaňovací období roku 2018 a 2019 a následně požádat o vracení vratitelných přeplatků, nebo má možnost využít daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku v nadcházejících 5 letech.

3. Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad.

Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad se týká se následujících situací:

 • prominutí úroku z prodlení,
 • prominutí úroku z posečkané částky,
 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
 • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
 • potvrzení bezdlužnosti.

4. Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

Plošné prominutí zahrnuje následující situace:

 • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
 • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
 • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
 • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb.

5. Zohlednění individuální tíživé situace.

V případě potřeby lze využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů: možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, možnost požadovat snížení či zrušení záloh, možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav, možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

6. Snížení sazeb DPH (sazba 10 %).

Budoucímu rychlejšímu oživení postižených segmentů podnikání pomůže významné snížení DPH, např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven).

7. Snížení silniční daně.

U vozidel nad 3,5 t přinese přímou redukci fixních nákladů jejich provozovatelům o 25 %.

8. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Zrušení daně (4 %) z nabytí nemovitých věcí má pozitivní vliv na trh s nemovitostmi a přináší významnou úsporu kupujícím.

9. Odklad elektronické evidence tržeb (EET)

Odklad elektronické evidence tržeb (EET)  se prodlužuje do konce roku 2022. Odklad evidence se bude týkat nejen stávajících oborů, ale i spuštění poslední fáze EET pro obory, které dosud tržby neevidovaly. Jde například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 11. 2020 od 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.

Rozhodné období: od 14. října do 31. října 2020

Žádost podejte na adrese: ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt

Více k programu ve Finančním zpravodaji nebo na www.mfcr.cz a www.financnisprava.cz

6. Podpory vybraných sektorů ekonomiky

Vláda a další složky veřejného sektoru vyhlásily nové podpory s označením „COVID“ pro postižené oblasti hospodářství. Jedná se konkrétně o navazující výzvy: COVID – Kultura II, COVID – Nájemné II, COVID – Sport II, COVID – Bus a COVD – Podpora cestovního ruchu.

Pro podrobnosti a aktuální podmínky čerpání těchto programů čtěte náš Průvodce podporou COVID II.

Průvodce podporou COVID II
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.