Tuesday, March 28, 2023
Příručky

Příručka firmy část III: Úvěr a daně

14 dubna, 2020

V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, která doléhají na majitele firem a jejich zaměstnance. V rychle se měnícím sledu událostí je vhodné znát všechny možnosti, jak ohroženou situaci firmy a další dopady pandemie zmírnit. Využitím vládních a komerčních programů na podporu firem můžete aktuální stav zlepšit. My vám ukážeme jak, krok za krokem.

V předchozích částech Příručky firmy jste se dočetli o způsobech získání podpor na zaměstnance a podpor z programů vlády a dále o možnostech dočasného zlepšení své aktuální ekonomické situace odložením povinností. Poslední část série vás provede žádostí o bezúročné úvěry a seznámí s daňovými úlevami.

1. Bezúročný úvěr COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) schválilo v reakci na vládní opatření k pandemii koronaviru program s názvem Úvěr COVID, který má za cíl usnadnit přístup k provoznímu financování malým a středním podnikatelům. K programu poskytuje záruku Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

UPOZORNĚNÍ: První kolo příjmu žádostí o Úvěr COVID v záručním programu COVID II bylo uzavřeno 3. dubna 2020 ve 23:59 hodin. O firemní úvěr se zárukou ČMZRB je možné nyní zažádat u Vaší banky.

Z programu je umožněno financovat:

 • Náklady na mzdy a energie,
 • platby za nájemné,
 • úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur,
 • předfinancování pohledávek,
 • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

Podmínky programu:

 • Žadatel je malým nebo středním podnikatelem podle pravidel o stanovování velikosti podnikatele,
 • je oprávněn k podnikání na území ČR,
 • není v rozporu se zákonem o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 • není v úpadku podle insolvenčního zákona,
 • nemá žádné nedoplatky vůči státním institucím (např. finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, státním fondům apod.),
 • nemá mzdové nedoplatky vůči svým klientům (kromě nedoplatků vzniklých z důvodu šíření pandemie),
 • na jeho majetek není uvalena exekuce,
 • není v likvidaci,
 • nebyl mu uložen soudní zákaz provozování činnosti a
 • není podnikem v obtížích podle definice nařízení EU.

Z důvodu financování z fondů EU v rámci OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) není možné čerpat program na území Prahy. Omezení se netýká sídla, ale pobočky. Pokud sídlíte v Praze, ale provozujete činnost v jiných krajích, můžete o úvěr žádat. Budoucí podpoře projektů v Praze se věnují Ministerstvo průmyslu a obchodu s Magistrátem hlavního města Prahy.

Jak zažádat o podporu:

 1. O úvěr zažádejte u některé z komerčních bank a postupujte dle instrukcí bankéře. V tuto chvíli jsou v programu zapojeny následující banky:
 2. Vyplňte formulář ČMZRB se žádostí o záruku a přílohu Přílohu PCX  týkající se projektu. Budete potřebovat také Přílohu ACX, kterou vyplňuje úvěrující banka.
POZOR: přílohu PCX odevzdejte v originálním formátu XLS a přílohu ACX ve formátu PDF nebo PNG.

Další povinné přílohy můžete doplnit později, nicméně pro urychlení vyřízení vám doporučujeme podat společně s žádostí. S vyplněním žádosti a příloh vám pomůže bankéř.

 1. Podejte žádost o záruku ČMZRB. Již vyplněnou žádost a její přílohy zašlete přes e-podatelnu. Je nutné zvolit „Žádost o záruku COVID II“.
 2. Vyčkejte, než budete kontaktováni ČMZRB, která vás v případě splnění podmínek vyzve k podpisu smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny, kterou následně předáte bankéři. V tuto chvíli budete moci začít úvěr čerpat.

Podmínky čerpání úvěru z programu COVID III stanoví Vaše banka.

2. Daňové úlevy pro firmy

Ministerstvo financí vytvořilo liberační daňový balíček, který rozšiřuje opatření na pomoc ekonomickým subjektům v nouzovém stavu. O možnosti odložení daňového přiznání o tři měsíce jste si přečetli již v předchozí části příručky. Tato kapitola se věnuje konkrétním daním a jejich změnám.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Prodloužení lhůt na některá daňová přiznání se týká i daně z přidané hodnoty. Pokud nebudete moct podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, budou pokuty za jeho pozdní podání řešeny následovně:

 • Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1 000 Kč vzniklé od 1. března do 31. července 2020.
 • Některé další pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období budou promíjeny na individuální žádost plátce z důvodů souvisejících s koronavirem.

Silniční daň

Můžete si také odložit zálohy na silniční daň. Ty se běžné platí k 15. dubnu a 15. červenci. Nyní můžete obě zálohy zaplatit až společně se zálohou k 15. říjnu 2020. Úrok z prodlení v tomto případě bude automaticky odpuštěn a nehrozí vám žádná sankce.

POZOR: Pokud nedoplatíte zálohy k 15. říjnu 2020, započítají se vám i úroky od původního termínu.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V reakci na pandemii koronaviru došlo ke změně při podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Plošné prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdně uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání můžete podat do 31. 8. 2020. Všechny úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí vám budou prominuty.

Zálohy na daň z příjmu

Červnové zálohy na daň se vám automaticky prominou. V praxi to znamená, že nebudete červnovou zálohu v roce 2020 vůbec hradit.

Loss carryback

Byl zaveden institut Loss carryback, což znamená zpětné uplatnění daňové ztráty u daně z příjmů za rok 2020. Ztrátu máte možnost uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. Díky tomu se vám sníží celková případná daňová ztráta, které byste dosáhl v letošním roce. To se projeví až při výpočtu daní za rok 2020 v roce 2021. Vzniká tak nárok na vrácení přeplatku, který může pomoct na dani a tím na revitalizaci podnikání.

Příklad:
Jako poplatníkovi na dani z příjmu vám vznikne za rok 2020 ztráta. Současné ustanovení ze zákona o daních z příjmu vám dovolují ztrátu uplatňovat do daňového přiznání vůči základu daně v následujících pěti letech po jejím vzniku.

Nové ustanovení vám umožní uplatnit ztrátu za rok 2020 i zpětně za léta 2018 a 2019. Pokud jste měli v roce 2018 a/nebo 2019 zisk, tak v daňovém přiznání za rok 2020 ponížíte tuto ztrátu o váš zisk za tyto roky. Tím vám vzniká nárok na vrácení přeplatku.

Příručka firmy část I: Podpora zaměstnanosti
Příručka firmy část II: Odložení povinností
Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek.

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.